Home » 2015 (Page 2)

Yearly Archives: 2015

Artykuły

z miesiąca: październik, 2015

10-letni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

Do przedawnienia  roszczenia o opłatę za studia określoną w umowie  zawartej na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 października 2009 roku ( Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365), w okresie przed dniem wejścia w...

Niedopuszczalność drogi sądowej w sprawie powództwa spółdzielni mieszkaniowej o zasądzenie opłaty za udzielenie informacji komornikowi

​Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu na podstawie art. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 790) informacji...

Podstawa wynagrodzenia za opinię sporządzoną na zlecenie sądu przez instytut naukowy

Podstawą wynagrodzenia przyznanego za opinię sporządzoną na zlecenie sądu przez instytut naukowy są stawki stosowane w tym instytucie. Sąd ustala ostateczną wysokość wynagrodzenia stosując odpowiednio art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn....

Ważna zmiana w prawie spadkowym

Dnia 18 października 2015 r. weszły w życie przepisy znacząco zmieniające zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobiercy, którzy nie złożą oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania, nie będą już ponosić nieogran...

Zwrot kosztów procesu współuczestnikom formalnym reprezentowanym przez jednego pełnomocnika

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w dniu 08.10.2015 r. o treści: Współuczestnikom formalnym (art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c.), reprezentowanym przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, należy się zwrot kosztów procesu obejmujących jego wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku do k...

Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przez powołanego wspólnika

W dniu 08.10.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści: W sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej pozwana wspólnota mieszkaniowa nie może być reprezentowana przez członka jej jednoosobowego zarządu będącego jednocześnie członkiem zarządu osoby prawnej, która zaskar...

Przedmiot powództwa określonego w art. 527 § 1 k.c.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.10.2015 r. stwierdził, iż: Przedmiotem powództwa określonego w art. 527 § 1 k.c. może być czynność procesowa dłużnika w postaci zgody wyrażonej w postępowaniu o zniesienie współwłasności rzeczy wspólnej na przyznanie własności rzeczy drugiemu współwłaścicielow...

Wierzytelność nabywcy licytacyjnego zabezpieczona na nieruchomości dłużnika hipoteką

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.10.2015 r. stwierdził, iż: Wierzytelność nabywcy licytacyjnego zabezpieczona na nieruchomości dłużnika hipoteką ujawnioną w opisie i oszacowaniu, przedstawiona do zaliczenia na poczet ceny nabycia nieruchomości, powinna być stwierdzona tytułem wykonawczym (art...

Odpowiedzialność członków zarządu a zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego

Sąd Najwyższy w dniu 08.10.2015 r. podjął uchwałę, stwierdzając: ​Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego, niewyegzekwowane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 P...

Dopuszczalne jest karanie właściciela pojazdu za niewskazanie kierowcy

W dniu 30.09.2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż zgodny z konstytucją jest przepis przewidujący grzywnę dla właściciela pojazdu, którym popełniono wykroczenie drogowe, za niewskazanie, kto kierował autem. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września, sygn. akt K 3/13

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

W dniu 09.09.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści: ​Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posia...

Postępowanie grupowe a zarzut przedawnienia

Sąd Najwyższy podjął uchwałę: ​W postępowaniu grupowym o ustalenie odpowiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz.U.

Uznanie czynności prawnej upadłego za bezskuteczną

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16.09.2015 r. wskazał, że: ​W razie uchylenia układu i otwarcia przez sąd zakończonego postępowania upadłościowego, syndyk może żądać  uznania czynności prawnej upadłego za bezskuteczną w terminie dwóch lat od dnia otwarcia postępowania upadłościowego, chyba że n...

Przysposobienie a ograniczenie zarządu majątkiem małoletniego

W dniu 16.09.2015 r. Sąd Najwyższy w uchwale przyjął, że: ​Niedopuszczalne jest orzeczenie przysposobienia z jednoczesnym ograniczeniem zarządu majątkiem małoletniego przez ustanowienie kuratora do zarządu tym majątkiem. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r., ...

Delikty członków zarządu spółki handlowej

W dniu 27.08.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą, że: Artykuł 594 k.s.h. reguluje odpowiedzialność cywilną za zaniechanie wykonania z winy umyślnej wymienionych w nim obowiązków. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CZP 62/15  

Roszczenie spadkobierców o wynagrodzenie za korzystanie przez zapisobiercę z przedmiotu zapisu

W dniu 27.08.2015 r. Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: ​Spadkobiercom przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie przez zapisobiercę z rzeczy oznaczonej co do tożsamości, stanowiącej przedmiot zapisu zwykłego, za okres do wymagalności roszczenia o wykonanie zapisu. Uchwała...

Egzekucja świadczeń pieniężnych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

W dniu 27.08.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, stwierdzając, że: Dopuszczalna jest egzekucja świadczeń pieniężnych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej będącej wierzycielem, bez uzyskania orzeczenia sądu o jego...

Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawie o wpis do rejestru zastawów

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której zdecydował, iż w sprawie o wpis do rejestru zastawów skarga kasacyjna jest dopuszczalna. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CZP 21/15

Ogłoszenie wyroku z naruszeniem przepisów o odroczeniu terminu publikacji orzeczenia a dopuszczalność apelacji

Ogłoszenie wyroku przez sąd pierwszej instancji z naruszeniem art. 326 § 1 zdanie drugie k.p.c. nie wpływa na dopuszczalność apelacji. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt III CZP 44/15

Właściwość sądu okręgowego

Sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną naruszeniem dóbr osobistych przez opublikowanie materiału prasowego należą do właściwości sądu okręgowego (art. 17 pkt 3 k.p.c.). Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt III CZP 36/15