Home » Wiadomości » 10-letni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

10-letni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Do przedawnienia  roszczenia o opłatę za studia określoną w umowie  zawartej na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 października 2009 roku ( Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365), w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2014 , poz. 1198), miał zastosowanie dziesięcioletni termin przewidziany w art. 118 k.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt III CZP 67/15