Home » 2016 » styczeń

Monthly Archives: styczeń 2016

Artykuły

z miesiąca: styczeń, 2016

Nowy wymóg formalny pozwu

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 kpc pozwy muszą zawierać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Doręczenie odpisu pisma procesowego, w którym następuje rozszerzenie powództwa

Odpis pisma procesowego wniesionego w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika strony, w którym następuje rozszerzenie powództwa składa się za pśrednictwem sądu. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2016 r., sygn. akt III CZP 95/15

Forma umowy spółki jawnej przy wniesieniu tytułem wkładu własności nieruchomości

Sąd Najwyższy podzielił pogląd dopuszczający możliwość zawarcia umowy spółki jawnej w formie pisemnej zwykłej także wtedy, gdy przedmiotem wkładu jest nieruchomość. Konieczne jest jednak zawarcie w formie aktu notarialnego umowy przenoszącej własność nieruchomości na spółkę - po jej rejestracji. ...