Home » 2016 » maj

Monthly Archives: maj 2016

Artykuły

z miesiąca: maj, 2016

Świadczenie ubezpieczyciela

Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.). Uchwała składu 7 ...

Klient niewypłacalnego biura podróży ma możliwość dochodzenia od ubezpieczyciela zwrotu wpłat

Klient niewypłacalnego biura podróży jest legitymowany do dochodzenia od ubezpieczyciela zobowiązanego z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 18/16

Stanowisko podmiotu leczniczego po wydaniu orzeczenia

Podmiot leczniczy, który nie przedstawił stanowiska odnoszącego się do wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, może po wydaniu orzeczenia w wyniku żądania ponownego rozpatrzenia sprawy przedstawić propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości innej niż wskazana we wniosku. Uchwała ...

​Skład sądu, w którym uczestniczył sędzia sądu okręgowego delegowany przez prezesa sądu apelacyjnego

Skład sądu, w którym uczestniczył sędzia sądu okręgowego delegowany przez prezesa sądu apelacyjnego na podstawie art. 77 § 9 ustawy z dnia 21 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 133 ze zm.) do pełnienia obowiązków sędziego w sądzie apelacyjnym w ...

Wynagrodzenie opiekuna prawnego

O wynagrodzeniu opiekuna prawnego sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym (art. 597 k.p.c.) także wtedy, gdy opiekun wystąpi o przyznanie mu wynagrodzenia po śmierci osoby, nad którą sprawował opiekę. Zainteresowanymi w sprawie o przyznanie wynagrodzenia opiekunowi są spad...

Możliwa apelacja od postanowienia w sprawie o podział majątku wspólnego, gdy sąd nie zamieści w nimm wyodrębnionego redakcyjnie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Uczestnik postępowania może zaskarżyć apelacją postanowienie w sprawie o podział majątku wspólnego także wtedy, gdy sąd nie zamieści w nim  wyodrębnionego redakcyjnie rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 ma...

Uprawnienie przewidziane w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

Uprawnienie przewidziane w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 966) nie przysługuje właścicielowi nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne...

Ubezpieczenie podwójne przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego

Do regresu między ubezpieczycielami w przypadku tzw. ubezpieczenia podwójnego przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego stosuje się w drodze analogii przepis art. 824[1] § 2 k.c. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2016 r., sygn. akt III CZP 11/16