Home » 2016 » marzec

Monthly Archives: marzec 2016

Artykuły

z miesiąca: marzec, 2016

Notariusz to przedsiębiorca

​Notariusz jest przedsiębiorcą (art. 43[1] k.c.). Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 4/16

Protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk

​1. Transkrypcja protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest dokumentem urzędowym i nie stanowi podstawy ustaleń dotyczących przebiegu posiedzenia. 2. Jeżeli protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk ...

Zarzut posiadacza urządzeń przesyłowych

​W sprawie z wniosku właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu sąd może rozpoznać zarzut posiadacza urządzeń przesyłowych, że służebność została nabyta przez zasiedzenie przez jego poprzednika prawnego, niebiorącego udziału w sprawie. Uchwa...

Dopuszczalność skargi kasacyjnej wniesionej przez twórcę wynalazku o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku

​W sprawie z powództwa twórcy wynalazku o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku o dopuszczalności skargi kasacyjnej decyduje wartość przedmiotu zaskarżenia przewidziana dla spraw ...

Bieg terminu przedawnienia karalności a wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego albo prokuratora do odpowiedzialności karnej

Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia karalności (art. 104 § 1 k.k.) następuje z dniem skierowania do sądu dyscyplinarnego wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego albo prokuratora do odpowiedzialności karnej. Uchwała skłądu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt...

„Osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” może być tej samej płci

Zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe (emocjonalne), fizyczne oraz gospodarcze (wspólne gospodarstwo domowe). Ustalenie istnieni...

Oddalenie wniosku o wpis do księgi wieczystej

​Sąd może oddalić wniosek o wpis do księgi wieczystej, jeżeli istnieje znana mu urzędowo przeszkoda do jego dokonania. Uchwała skłądu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP 86/15

Dopuszczalne wpisanie starosty w dziale II księgi wieczystej

​Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) może być wpisany w dziale II księgi wieczystej jako organ reprezentujący  Skarb Państwa na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst : Dz.U. z 2015 r., poz. 1774...