Kancelaria Radców Prawnych
Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96

Rafał Glamowski:
+ 48 602 745 171

Michał Porażyński:
+ 48 604 521 248
Jesteśmy kancelarią partnerską dla:

Kancelarii Drzewiecki,
Tomaszek i Wspólnicy

Spółka Komandytowa
Belvedere Plaza
ul. Belwederska 23
(wejście od ul. Spacerowej)
00-761 Warszawa
tel. (+48 22) 840 95 00
fax (+48 22) 840 95 10
e-mail: dt@dt.com.pl
http://www.dt.com.pl

Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski, Michał Porażyński spółka cywilna w Bydgoszczy specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców prowadzących działalność w różnych formach prawnych: spółek prawa handlowego, spółdzielni, osób fizycznych prowadzących działalność indywidualnie, bądź jako wspólnicy spółek cywilnych. Usługi świadczone przez naszą Kancelarię stanowią również ofertę pomocy prawnej skierowanej do osób niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Nasi prawnicy analizują i sporządzają umowy handlowe oraz opinie prawne. Świadczymy profesjonalne porady prawne w ramach szerokiego zakresu zagadnień. Wśród nich mieści się między innymi windykacja należności, obsługa przedsiębiorców, sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe oraz prawo spółek. Nasi Klienci powierzają nam również sprawy rodzinne i małżeńskie. Poza tym dysponujemy doświadczoną kadrą, której domeną jest prawo spadkowe oraz obrót nieruchomościami. Osobom, które z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w postępowaniach sądowych, oferujemy zastępstwo procesowe.

 

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NASZYCH PRAWNIKÓW:

  • Udzielanie porad prawnych,,
  • Windykacja należności,
  • Obsługa prawna firm (przedsiębiorców),
  • Sprawy pracownicze i ubezpieczeniowe,
  • Prawo spółek,
  • Sprawy rodzinne i małżeńskie,
  • Prawo spadkowe,
  • Prawo spółdzielcze, własności lokali, wspólnot mieszkaniowych,
  • Obrót nieruchomościami,
  • Zastępstwo procesowe

 

Nasza Kancelaria gwarantuje pełną dyspozycyjność, a zarazem dopasowanie zakresu oraz formy oferty do spersonalizowanych oczekiwań Klienta. Przy prowadzeniu spraw zapewniamy najwyższą staranność i postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej, gwarantując zachowanie tajemnicy oraz poufność.

W celu zapewnienia najlepszej obsługi prawnej radcy prawni naszej Kancelarii współpracują z innymi radcami prawnymi, adwokatami oraz notariuszami, zarówno na terenie Bydgoszczy, jak i poza jej granicami.

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy W. w M.przeciwko E. W. o zapłatę,po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 października 2022 r.,zagadnienia prawnegoprzedstawionego przez Sąd Okręgowy w Lublinie postanowieniem z dnia 10 lutego 2022 r., sygn. akt II Ca 555/21,”Czy po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej na skutek rozwodu odpowiedzialność małżonków będących współwłaścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który wchodził w skład majątku wspólnego, za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach, powstałe po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, jest odpowiedzialnością proporcjonalną w stosunku do udziałów we współwłasności lokalu, czy też każdy z małżonków ponosi odpowiedzialność za całość zobowiązania z tego tytułu, a zaspokojenie wspólnoty mieszkaniowej przez któregokolwiek z małżonków zwalnia drugiego?”podjął uchwałę:Odpowiedzialność byłych małżonków będących współwłaścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który uprzednio wchodził w skład ich majątku wspólnego, za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej powstałe po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w innych przychodach, jest odrębną odpowiedzialnością każdego z nich w zakresie odpowiadającym ich udziałom w nieruchomości wspólnej, ustalonym zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2001 r. poz. 1048). Uchwała S. N. – Izba Cywilna z dnia 20 października 2022 r.III CZP 111/22

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 49/16

Po wznowieniu postępowania na skutek stwierdzenia nieważności wynikającej z pozbawienia możności działania sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach zakreślonych wnioskiem o wszczęcie postępowania (art. 412 § 1 k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 112/16

Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 110/16

W razie wniesienia przez stronę zastępowaną przez radcę prawnego (adwokata, rzecznika patentowego) skargi kasacyjnej, od której – stosownie do wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia – pobiera się opłatę stałą lub stosunkową, sąd drugiej instancji, po doręczeniu postanowienia oddalającego w całości lub w części wniosek o zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych oraz bezskutecznym upływie terminu przewidzianego w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 623), odrzuca skargę kasacyjną na podstawie art. 398[6] § 2 k.p.c.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 82/16

Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej

Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania (art. 770[1] k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 107/16

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat (art. 118 k.c.).

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 69/16

Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia zobowiązania (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) pozbawia wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji także przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego opartego na art. 778[1] k.p.c.; wspólnikowi przysługuje wtedy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 825 pkt 2 k.p.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 99/16

Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt w wysokości określonej w art. 91 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 795 ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 96/16

Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 105/16

Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2060) nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jeżeli posiadacz pojazdu nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych poniósł śmierć w wypadku, którego sprawcą był kierujący pojazdem.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 103/13

Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 584[13] k.s.h, jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 113/16

W braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. 2015.1892) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach sądowych.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 106/16

Komornik sądowy, sporządzając plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczeń emerytalno – rentowych, uwzględnia poniesione przez wierzyciela koszty celowej egzekucji. Ostateczną wysokość należnych wierzycielowi od dłużnika kosztów egzekucyjnych komornik ustala postanowieniem wydanym na podstawie art. 770 zd. 3 k.p.c., po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt III CZP 88/16

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 57/16

Rozstrzygając czy uzyskanie posiadania służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu nastąpiło w złej wierze należy mieć na względzie całokształt okoliczności poprzedzających i towarzyszących uzyskaniu posiadania służebności; domniemanie dobrej wiary jest obalone,  gdy z całokształtu okoliczności wynika, że przedsiębiorca przesyłowy w chwili uzyskania posiadania wiedział lub powinien był wiedzieć przy zachowaniu wymaganej staranności, że do nieruchomości, na której zlokalizowane są urządzenia przesyłowe, nie przysługuje mu prawo o treści odpowiadającej służebności przesyłu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 86/16

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) część majątku spółki dzielonej, wstępuje do procesu o prawo objęte wydzielonym majątkiem w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego; art. 192 pkt 3 k.p.c nie ma w tym przypadku zastosowania.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 85/16

Tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu należność od dłużnika osobistego można nadać klauzulę wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą zasądzoną wierzytelność (art. 788 § 1 k.p.c.), jeżeli tytuł egzekucyjny obejmuje obowiązek zbywcy wynikający ze stosunku prawnego hipoteki.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 81/16

W razie cofnięcia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej (art. 505[33] § 1 k.p.c.), a przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu, zwrot uiszczonej opłaty sądowej od pozwu następuje na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. 2016 , poz. 623).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 80/16

Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 77/16

Artykuły

Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski, Michał Porażyński sp...

5 lutego 2015

​Skład sądu, w którym uczestniczył sędzia sądu okręgowego delegowany przez prezesa sądu apelacyjnego

Skład sądu, w którym uczestniczył sędzia sądu okręgowego delegowany przez prezesa sądu apelacyjne...

20 maja 2016

​Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego a termin przedawnienia

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest zwi...

7 kwietnia 2017

Zwrot kosztów procesu współuczestnikom formalnym reprezentowanym przez jednego pełnomocnika

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w dniu 08.10.2015 r. o treści: Współuczestnikom formalnym (art. 7...

9 października 2015

Zwolnienie strony od kosztów sądowych może być uzasadnione zablokowaniem jej kont bankowych

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 marca 2015 r., I CZ 18/15 uznał, iż jeśli strona wykaże p...

20 maja 2015

Związki zawodowe nie tylko dla pracowników etatowych

Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatr...

2 czerwca 2015

Zobacz więcej...