Home » 2017 » kwiecień

Monthly Archives: kwiecień 2017

Artykuły

z miesiąca: kwiecień, 2017

Zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 49/16

Wznowienie postępowania

Po wznowieniu postępowania na skutek stwierdzenia nieważności wynikającej z pozbawienia możności działania sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach zakreślonych wnioskiem o wszczęcie postępowania (art. 412 § 1 k.p.c.). Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 112/16

Umowa zrzeczenia się prawa do zachowku

Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.). Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 110/16

Odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 398[6] § 2 k.p.c.

W razie wniesienia przez stronę zastępowaną przez radcę prawnego (adwokata, rzecznika patentowego) skargi kasacyjnej, od której - stosownie do wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia - pobiera się opłatę stałą lub stosunkową, sąd drugiej instancji, po doręczeniu postanowienia oddalającego w cał...

Uprawnienie komornika sądowego do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach postępowania egzekucyjnego (art. 770[1] k.p.c.).

Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania (art. 770[1] k.p.c.). Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 107/16

​Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego a termin przedawnienia

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat (art. 118 k.c.). Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 69/16

Pozbawienie wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego opartego na art. 778[1] k.p.c.

Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia zobowiązania (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) pozbawia wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji także przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego opartego na art. 778[1] k.p.c.; wspó...

Wynagrodzenie kuratora

Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt w wysokości określonej w art. 91 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowyc...

Skuteczne doręczenie zastępcze

Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 105/16

Odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2060) nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu ...

Odpowiedzialność dłużnika na podstawie art. 584[13] k.s.h

Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 584[13] k.s.h, jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 113/16

Zarząd nieruchomością wspólną

W braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. 2015.1892) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania...

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczeń emerytalno – rentowych

Komornik sądowy, sporządzając plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczeń emerytalno - rentowych, uwzględnia poniesione przez wierzyciela koszty celowej egzekucji. Osta...