Home » 2015 » lipiec

Monthly Archives: lipiec 2015

Artykuły

z miesiąca: lipiec, 2015

Ogłoszenie wyroku z naruszeniem przepisów o odroczeniu terminu publikacji orzeczenia a dopuszczalność apelacji

Ogłoszenie wyroku przez sąd pierwszej instancji z naruszeniem art. 326 § 1 zdanie drugie k.p.c. nie wpływa na dopuszczalność apelacji. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt III CZP 44/15

Właściwość sądu okręgowego

Sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną naruszeniem dóbr osobistych przez opublikowanie materiału prasowego należą do właściwości sądu okręgowego (art. 17 pkt 3 k.p.c.). Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt III CZP 36/15

Przy współuczestnictwie formalnym pełnomocnik otrzyma wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku do każdego współuczestnika

W razie współuczestnictwa formalnego (art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c.), do niezbędnych kosztów procesu poniesionych przez współuczestników reprezentowanych przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym zalicza się jego wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku do każdego współuczestni...

Brak odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy na podstawie art. 647[1] § 5

W dniu 10.07.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, stwierdzając, iż w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647[1] § 5 k.c. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r...

Dłużnicy alimentacyjni trafią do rejestrów

Od dnia 1 lipca dane o dłużnikach, którzy nie wypełniają nałożonego na nich obowiązku alimentacyjnego, będą trafiać do wszystkich rejestrów dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczych. Dnia 1 lipca weszła w życie...

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

​Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pi...