Home » 2015 » maj

Monthly Archives: maj 2015

Artykuły

z miesiąca: maj, 2015

Na zarządzenie przewodniczącego w sprawie opłaty sądowej przysługuje zażalenie

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził, iż na zarządzenie przewodniczącego nakładające na stronę obowiązek uiszczenia opłaty sądowej przysługuje zażalenie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt III CZP 25/15

Umowa o zakazie konkurencji nie przechodzi na kolejnego pracodawcę

Sąd Najwyższy podjął w dniu 6 maja 2015 r. uchwałę, w której orzekł,  że art. 231 § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 101[2] § 1 k.p.), zawartej z poprzednim pracodawcą. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt III PZP 2/15

Pisemne uzasadnienie orzeczenia jest ważniejsze od ustnych motywów rozstrzygnięcia

Sąd Najwyższy przyjął, że pisemne uzasadnienie rozstrzygnięcia i ustne motywy podane po wydaniu wyroku nie powinny się różnić. Bez względu jednak na powyższe, ustne motywy rozstrzygnięcia pozostają bez wpływu na treść i wykładnię pisemnego uzasadnienia orzeczenia sądu. Postanowienie Sądu Najwy...

Zwolnienie strony od kosztów sądowych może być uzasadnione zablokowaniem jej kont bankowych

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 marca 2015 r., I CZ 18/15 uznał, iż jeśli strona wykaże przed sądem, że trwające postępowania egzekucyjne uniemożliwiają jej korzystanie z kont bankowych, to należy uznać za udowodnione twierdzenie o niemożliwości uiszczenia przez nią opłat sądowych. Egz...

Komornik może pobrać opłatę od każdej ze spraw związanych z tym samym długiem

Sąd Najwyższy w dniu 13.05.2015 r. podjął uchwałę, w której zadecydował, że: ​1. W razie połączenia przez komornika do łącznego prowadzenia kilku spraw egzekucyjnych, wszczętych przez tego samego ...