Home » 2016 » czerwiec

Monthly Archives: czerwiec 2016

Artykuły

z miesiąca: czerwiec, 2016

Niezwiązanie sądu żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej oddanej w użytkowanie wieczyste

Sąd nie jest związany żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli uczestnik postępowania wniósł o ustanowienie tej służebności na prawie użytkowania wieczystego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., syg...

Nabywca wierzytelności niebędący bankiem a przerwa biegu przedawnienia

Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.). Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerw...

Koszty przejazdu do sądu pełnomocnika to koszty rzeczywiście poniesione

Kosztami przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym - jeżeli ich poniesienie było niezbędne i celowe w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. - są koszty rzeczywiście poniesione. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 26/16

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy nie może być skutecznie dochodzone przeciwko osobie, która naruszyła posiadanie rzeczy, jeżeli w toku sprawy przeniosła posiadanie tej rzeczy na inną osobę. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 25/16

Zezwolenie na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich

Zarządca cmentarza nie może na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 2126) domaga...

Obowiązek poręczyciela zaspokojenia roszczenia

Upływ oznaczonego w umowie czasu trwania poręczenia nie wyłącza obowiązku poręczyciela zaspokojenia roszczenia, którego wierzyciel dochodzi przed sądem, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed upływem tego terminu. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 19/16