Home » 2016 » grudzień

Monthly Archives: grudzień 2016

Artykuły

z miesiąca: grudzień, 2016

Zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 57/16

Uzyskanie posiadania służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu a dobra wiara posiadacza

Rozstrzygając czy uzyskanie posiadania służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu nastąpiło w złej wierze należy mieć na względzie całokształt okoliczności poprzedzających i towarzyszących uzyskaniu posiadania służebności; domniemanie dobrej wiary jest obalone,  gdy z całokształtu o...

Wstąpienie do procesu spółki kapitałowej, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie część majątku spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) część majątku spółki dzielonej, wstępuje do procesu o prawo objęte wydzielonym majątkiem w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego; art. 192 pkt 3 k...

Klauzula wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą zasądzoną wierzytelność

Tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu należność od dłużnika osobistego można nadać klauzulę wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą zasądzoną wierzytelność (art. 788 § 1 k.p.c.), jeżeli tytuł egzekucyjny obejmuje obowiązek zbywcy wynikający ze stosunku praw...

Cofnięcie pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym a zwrot opłaty sądowej

W razie cofnięcia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej (art. 505[33] § 1 k.p.c.), a przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu, zwrot uiszczonej opłaty sądowej od pozwu następuje na podstawie art. 79 ust. 1 pkt...

Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu

Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 77/16

Roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody

Ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn akt III CZ...

Ostatni pełny rok obrotowy a czas trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej

Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 k.s.h. jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 72/16