Home » 2015 » grudzień

Monthly Archives: grudzień 2015

Artykuły

z miesiąca: grudzień, 2015

Brak możliwości działania zarządu za spółkę w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia

​Zarząd nie może działać za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku ma...

Roszczenie z art. 140 § 1 k.r.o.

Roszczenie przewidziane w art. 140 § 1 k.r.o. nie jest roszczeniem o świadczenie alimentacyjne. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 77/15

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w kwocie 40 euro

​Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro, przewidziana  w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403), przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że koszty te zostały poniesione. Roszczenie...

Opłata za informację o danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonego lub płatnika składek

Opłata za informację o danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonego lub płatnika składek, udzieloną komornikowi sądowemu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 50 ust. 3 i 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jedn. ...

Sąd rejonowy sądem II instancji w sprawie odmowy ustanowienia pełnomocnika

​Sąd rejonowy, który odrzuca zażalenie na postanowienie tego sądu, wydane na podstawie art. 398[23] § 1 k.p.c., orzeka jako sąd drugiej instancji. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 81/15

Wynagrodzenie radcy prawnego z urzędu z VAT-em

​Wynagrodzenie radcy prawnego ustanowionego z urzędu, zasądzone od strony przeciwnej na rzecz strony reprezentowanej przez tego radcę, podlega podwyższeniu o należny podatek od towarów i usług. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 90/15

Dziedziczenie udziału po wydziedziczonym

Udział spadkowy, który przypadłby z ustawy wydziedziczonemu przez spadkodawcę jego dziecku, przypada zstępnym wydziedziczonego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r., sygn. akt III CZP 85/15