Home » 2015 » październik

Monthly Archives: październik 2015

Artykuły

z miesiąca: październik, 2015

Wyższa stawka dla adwokata z urzedu przy sprawach o alimenty

​Jeżeli osoba zobowiązana do alimentów nie została obciążona obowiązkiem zwrotu kosztów, adwokatowi ustanowionemu z urzędu dla strony uprawnionej do alimentów przyznaje się od Skarbu Państwa wynagrodzenie ustalone na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września ...

10-letni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

Do przedawnienia  roszczenia o opłatę za studia określoną w umowie  zawartej na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 października 2009 roku ( Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365), w okresie przed dniem wejścia w...

Niedopuszczalność drogi sądowej w sprawie powództwa spółdzielni mieszkaniowej o zasądzenie opłaty za udzielenie informacji komornikowi

​Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu na podstawie art. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 790) informacji...

Podstawa wynagrodzenia za opinię sporządzoną na zlecenie sądu przez instytut naukowy

Podstawą wynagrodzenia przyznanego za opinię sporządzoną na zlecenie sądu przez instytut naukowy są stawki stosowane w tym instytucie. Sąd ustala ostateczną wysokość wynagrodzenia stosując odpowiednio art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn....

Ważna zmiana w prawie spadkowym

Dnia 18 października 2015 r. weszły w życie przepisy znacząco zmieniające zasady odpowiedzialności za długi spadkowe. Spadkobiercy, którzy nie złożą oświadczenia o przyjęciu lub odrzucenia spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania, nie będą już ponosić nieogran...

Zwrot kosztów procesu współuczestnikom formalnym reprezentowanym przez jednego pełnomocnika

Sąd Najwyższy podjął uchwałę w dniu 08.10.2015 r. o treści: Współuczestnikom formalnym (art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c.), reprezentowanym przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, należy się zwrot kosztów procesu obejmujących jego wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku do k...

Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przez powołanego wspólnika

W dniu 08.10.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści: W sprawie o ustalenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej pozwana wspólnota mieszkaniowa nie może być reprezentowana przez członka jej jednoosobowego zarządu będącego jednocześnie członkiem zarządu osoby prawnej, która zaskar...

Przedmiot powództwa określonego w art. 527 § 1 k.c.

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.10.2015 r. stwierdził, iż: Przedmiotem powództwa określonego w art. 527 § 1 k.c. może być czynność procesowa dłużnika w postaci zgody wyrażonej w postępowaniu o zniesienie współwłasności rzeczy wspólnej na przyznanie własności rzeczy drugiemu współwłaścicielow...

Wierzytelność nabywcy licytacyjnego zabezpieczona na nieruchomości dłużnika hipoteką

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.10.2015 r. stwierdził, iż: Wierzytelność nabywcy licytacyjnego zabezpieczona na nieruchomości dłużnika hipoteką ujawnioną w opisie i oszacowaniu, przedstawiona do zaliczenia na poczet ceny nabycia nieruchomości, powinna być stwierdzona tytułem wykonawczym (art...

Odpowiedzialność członków zarządu a zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego

Sąd Najwyższy w dniu 08.10.2015 r. podjął uchwałę, stwierdzając: ​Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia tymczasowego nadzorcy sądowego, niewyegzekwowane od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 P...

Dopuszczalne jest karanie właściciela pojazdu za niewskazanie kierowcy

W dniu 30.09.2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, iż zgodny z konstytucją jest przepis przewidujący grzywnę dla właściciela pojazdu, którym popełniono wykroczenie drogowe, za niewskazanie, kto kierował autem. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 września, sygn. akt K 3/13