Home » 2015 » wrzesień

Monthly Archives: wrzesień 2015

Artykuły

z miesiąca: wrzesień, 2015

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

W dniu 09.09.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści: ​Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posia...

Postępowanie grupowe a zarzut przedawnienia

Sąd Najwyższy podjął uchwałę: ​W postępowaniu grupowym o ustalenie odpowiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz.U.

Uznanie czynności prawnej upadłego za bezskuteczną

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16.09.2015 r. wskazał, że: ​W razie uchylenia układu i otwarcia przez sąd zakończonego postępowania upadłościowego, syndyk może żądać  uznania czynności prawnej upadłego za bezskuteczną w terminie dwóch lat od dnia otwarcia postępowania upadłościowego, chyba że n...

Przysposobienie a ograniczenie zarządu majątkiem małoletniego

W dniu 16.09.2015 r. Sąd Najwyższy w uchwale przyjął, że: ​Niedopuszczalne jest orzeczenie przysposobienia z jednoczesnym ograniczeniem zarządu majątkiem małoletniego przez ustanowienie kuratora do zarządu tym majątkiem. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r., ...

Delikty członków zarządu spółki handlowej

W dniu 27.08.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę stwierdzającą, że: Artykuł 594 k.s.h. reguluje odpowiedzialność cywilną za zaniechanie wykonania z winy umyślnej wymienionych w nim obowiązków. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt III CZP 62/15  

Roszczenie spadkobierców o wynagrodzenie za korzystanie przez zapisobiercę z przedmiotu zapisu

W dniu 27.08.2015 r. Sąd Najwyższy podjął następującą uchwałę: ​Spadkobiercom przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie przez zapisobiercę z rzeczy oznaczonej co do tożsamości, stanowiącej przedmiot zapisu zwykłego, za okres do wymagalności roszczenia o wykonanie zapisu. Uchwała...

Egzekucja świadczeń pieniężnych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

W dniu 27.08.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, stwierdzając, że: Dopuszczalna jest egzekucja świadczeń pieniężnych ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej będącej wierzycielem, bez uzyskania orzeczenia sądu o jego...