Home » 2016 » kwiecień

Monthly Archives: kwiecień 2016

Artykuły

z miesiąca: kwiecień, 2016

Podjęcie uchwały rady wierzycieli

Większość głosów wymaganą do podjęcia uchwały rady wierzycieli na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U....

Oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu wspólnikowi tej spółki. Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CZP 84/15

Powództwo o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej

​Wniesienie przez działkowca - na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.) - powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa do działki z upływem ter...

Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości

​Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości może być dochodzone przeciw upadłemu w drodze powództwa nawet przed zakończeniem postępowania upadłościowego. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CZP 113/15

Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji

​Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane - z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. - spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca...

Utrzymanie zasady prawnej wyrażonej w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1979 r., III CZP 15/79

​Sąd Najwyższy nie odstępuje od zasady prawnej wyrażonej w punkcie trzecim uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1979 r., III CZP 15/79, o następującej treści: