Home » Wiadomości » Wierzytelność nabywcy licytacyjnego zabezpieczona na nieruchomości dłużnika hipoteką

Wierzytelność nabywcy licytacyjnego zabezpieczona na nieruchomości dłużnika hipoteką

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 08.10.2015 r. stwierdził, iż:

Wierzytelność nabywcy licytacyjnego zabezpieczona na nieruchomości dłużnika hipoteką ujawnioną w opisie i oszacowaniu, przedstawiona do zaliczenia na poczet ceny nabycia nieruchomości, powinna być stwierdzona tytułem wykonawczym (art. 968 § 1 w związku z art. 1036 § 2 k.p.c.). Dotyczy to także wierzytelności zabezpieczonej hipoteką zwykłą powstałą przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075), jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte po tej dacie (art. 13 ust. 1 powyższej ustawy).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt III CZP 55/15