Home » Wiadomości » Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczeń emerytalno – rentowych

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczeń emerytalno – rentowych

Porady prawne Bydgoszcz
Kancelaria Radców Prawnych Rafał Glamowski,
Michał Porażyński
spółka cywilna
kancelaria@prawnicy.bydgoszcz.eu
Królowej Jadwigi 18
Bydgoszcz , 85-231
+48 (52) 322 19 43
+48 (52) 347 81 96
Rafał Glamowski: + 48 602 745 171
Michał Porażyński: + 48 604 521 248

Komornik sądowy, sporządzając plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczeń emerytalno – rentowych, uwzględnia poniesione przez wierzyciela koszty celowej egzekucji. Ostateczną wysokość należnych wierzycielowi od dłużnika kosztów egzekucyjnych komornik ustala postanowieniem wydanym na podstawie art. 770 zd. 3 k.p.c., po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2017 r., sygn. akt III CZP 88/16