Home » Wiadomości

Category Archives: Wiadomości

Artykuły

z miesiąca: listopad, 2022

Opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkniowej byłych współmałżonków

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy W. w M.przeciwko E. W. o zapłatę,po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 października 2022 r.,zagadnienia prawnegoprzedstawionego przez Sąd Okręgowy w Lublinie postanowie...

Zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 49/16

Wznowienie postępowania

Po wznowieniu postępowania na skutek stwierdzenia nieważności wynikającej z pozbawienia możności działania sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach zakreślonych wnioskiem o wszczęcie postępowania (art. 412 § 1 k.p.c.). Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 112/16

Umowa zrzeczenia się prawa do zachowku

Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.). Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 110/16

Odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 398[6] § 2 k.p.c.

W razie wniesienia przez stronę zastępowaną przez radcę prawnego (adwokata, rzecznika patentowego) skargi kasacyjnej, od której - stosownie do wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia - pobiera się opłatę stałą lub stosunkową, sąd drugiej instancji, po doręczeniu postanowienia oddalającego w cał...

Uprawnienie komornika sądowego do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach postępowania egzekucyjnego (art. 770[1] k.p.c.).

Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania (art. 770[1] k.p.c.). Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 107/16

​Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego a termin przedawnienia

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat (art. 118 k.c.). Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 69/16

Pozbawienie wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego opartego na art. 778[1] k.p.c.

Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia zobowiązania (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) pozbawia wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji także przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego opartego na art. 778[1] k.p.c.; wspó...

Wynagrodzenie kuratora

Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt w wysokości określonej w art. 91 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowyc...

Skuteczne doręczenie zastępcze

Doręczenie w sposób przewidziany w art. 139 § 1 k.p.c. może być uznane za dokonane wtedy, gdy przesyłka sądowa została wysłana pod aktualnym adresem oraz imieniem i nazwiskiem odbiorcy. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 105/16

Odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2060) nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu ...

Odpowiedzialność dłużnika na podstawie art. 584[13] k.s.h

Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 584[13] k.s.h, jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 113/16

Zarząd nieruchomością wspólną

W braku odmiennego zastrzeżenia osoba, której właściciele lokali w umowie lub w uchwale (art. 18 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, jedn. tekst: Dz.U. 2015.1892) powierzyli zarząd nieruchomością wspólną, jest w granicach tego zarządu umocowana do reprezentowania...

Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczeń emerytalno – rentowych

Komornik sądowy, sporządzając plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji ze świadczeń emerytalno - rentowych, uwzględnia poniesione przez wierzyciela koszty celowej egzekucji. Osta...

Zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2016 r., sygn. akt III CZP 57/16

Uzyskanie posiadania służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu a dobra wiara posiadacza

Rozstrzygając czy uzyskanie posiadania służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu nastąpiło w złej wierze należy mieć na względzie całokształt okoliczności poprzedzających i towarzyszących uzyskaniu posiadania służebności; domniemanie dobrej wiary jest obalone,  gdy z całokształtu o...

Wstąpienie do procesu spółki kapitałowej, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie część majątku spółki dzielonej

Spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła w wyniku podziału przez wydzielenie (art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.) część majątku spółki dzielonej, wstępuje do procesu o prawo objęte wydzielonym majątkiem w miejsce spółki dzielonej bez potrzeby uzyskania zgody przeciwnika procesowego; art. 192 pkt 3 k...

Klauzula wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą zasądzoną wierzytelność

Tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu należność od dłużnika osobistego można nadać klauzulę wykonalności przeciwko nabywcy nieruchomości obciążonej hipoteką zabezpieczającą zasądzoną wierzytelność (art. 788 § 1 k.p.c.), jeżeli tytuł egzekucyjny obejmuje obowiązek zbywcy wynikający ze stosunku praw...

Cofnięcie pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym a zwrot opłaty sądowej

W razie cofnięcia pozwu wniesionego w elektronicznym postępowaniu upominawczym po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej (art. 505[33] § 1 k.p.c.), a przed wysłaniem pozwanemu odpisu pozwu, zwrot uiszczonej opłaty sądowej od pozwu następuje na podstawie art. 79 ust. 1 pkt...

Roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu

Właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 77/16