Home » Wiadomości (Page 2)

Category Archives: Wiadomości

Uprawnienie komornika sądowego do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach postępowania egzekucyjnego (art. 770[1] k.p.c.).

Komornik, który wydał postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, jest uprawniony do wykonania prawomocnego orzeczenia o kosztach tego postępowania (art. 770[1] k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 107/16

​Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego a termin przedawnienia

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat (art. 118 k.c.).

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 69/16

Pozbawienie wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego opartego na art. 778[1] k.p.c.

Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia zobowiązania (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) pozbawia wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji także przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego opartego na art. 778[1] k.p.c.; wspólnikowi przysługuje wtedy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 825 pkt 2 k.p.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 99/16

Wynagrodzenie kuratora

Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt w wysokości określonej w art. 91 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2014 r., poz. 795 ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 96/16