Home » Articles posted by admin

Author Archives: admin

Zasiedzenie nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 49/16

Wznowienie postępowania

Po wznowieniu postępowania na skutek stwierdzenia nieważności wynikającej z pozbawienia możności działania sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach zakreślonych wnioskiem o wszczęcie postępowania (art. 412 § 1 k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 112/16

Umowa zrzeczenia się prawa do zachowku

Dopuszczalne jest zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (art. 1048 k.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 110/16

Odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 398[6] § 2 k.p.c.

W razie wniesienia przez stronę zastępowaną przez radcę prawnego (adwokata, rzecznika patentowego) skargi kasacyjnej, od której – stosownie do wskazanej wartości przedmiotu zaskarżenia – pobiera się opłatę stałą lub stosunkową, sąd drugiej instancji, po doręczeniu postanowienia oddalającego w całości lub w części wniosek o zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych oraz bezskutecznym upływie terminu przewidzianego w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 623), odrzuca skargę kasacyjną na podstawie art. 398[6] § 2 k.p.c.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 82/16

Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej