Home » 2016 » Listopad

Monthly Archives: Listopad 2016

Rozpoznanie sprawy, w której powód żąda zapłaty wynagrodzenia za pracę i nie dochodzi jednocześnie ustalenia istnienia stosunku pracy

W sprawie, w której powód żąda zapłaty wynagrodzenia za pracę i nie dochodzi równocześnie ustalenia istnienia stosunku pracy, sąd pierwszej instancji rozpoznaje sprawę w składzie jednego sędziego (art 47 § 1 k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. akt III PZP 10/16

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 965 ze zm.).

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt III UZP 10/16

Wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia nie jest warunkiem zasądzenia na jego rzecz odszkodowania z art. 18(3d) k.p.

Wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia (wystąpienie z roszczeniami z tytułu naruszającego prawo wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 45 § 1 k.p.) nie jest warunkiem zasądzenia na jego rzecz odszkodowania z art. 18(3d) k.p. z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia lub dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia z pracy. 

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r., sygn. akt III CZP 3/16

Strona pozwana w sprawie z odwołania funkcjonariusza Służby Więziennej

Stroną pozwaną w sprawie z odwołania funkcjonariusza Służby Więziennej od orzeczenia oraz postanowienia kończącego postępowanie dyscyplinarne jest Skarb Państwa – jednostka organizacyjna, której kierownik wydał to orzeczenie lub postanowienie (art. 263 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 713 ze zm. w związku z art. 67 § 2 k.p.c.), a sądem właściwym do rozpoznania odwołania jest sąd okręgowy (art. 17 § 1 pkt 1 k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2016 r., sygn. akt III PZP 7/16