Home » 2016 » Czerwiec

Monthly Archives: Czerwiec 2016

Niezwiązanie sądu żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej oddanej w użytkowanie wieczyste

Sąd nie jest związany żądaniem wnioskodawcy ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, jeżeli uczestnik postępowania wniósł o ustanowienie tej służebności na prawie użytkowania wieczystego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 31/16

Nabywca wierzytelności niebędący bankiem a przerwa biegu przedawnienia

Nabywca wierzytelności niebędący bankiem nie może powoływać się na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 29/16

Koszty przejazdu do sądu pełnomocnika to koszty rzeczywiście poniesione

Kosztami przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym – jeżeli ich poniesienie było niezbędne i celowe w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. – są koszty rzeczywiście poniesione.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 26/16

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy

Powództwo o przywrócenie posiadania rzeczy nie może być skutecznie dochodzone przeciwko osobie, która naruszyła posiadanie rzeczy, jeżeli w toku sprawy przeniosła posiadanie tej rzeczy na inną osobę.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt III CZP 25/16