Home » 2016 » Kwiecień

Monthly Archives: Kwiecień 2016

Podjęcie uchwały rady wierzycieli

Większość głosów wymaganą do podjęcia uchwały rady wierzycieli na podstawie art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978) określa się w stosunku do pełnego składu rady.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CZP 3/16

Oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

Nie jest skuteczne oświadczenie woli jedynego likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji o rezygnacji z pełnionej funkcji złożone jedynemu wspólnikowi tej spółki.

Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CZP 84/15

Powództwo o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej

​Wniesienie przez działkowca – na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.) – powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa do działki z upływem terminu wypowiedzenia (art. 35 pkt 1 wskazanej ustawy).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CZP 2/16

Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości

​Roszczenie o odsetki za okres po ogłoszeniu upadłości może być dochodzone przeciw upadłemu w drodze powództwa nawet przed zakończeniem postępowania upadłościowego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CZP 113/15