Home » 2016 » Marzec

Monthly Archives: Marzec 2016

Notariusz to przedsiębiorca

​Notariusz jest przedsiębiorcą (art. 43[1] k.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 4/16

Protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk

​1. Transkrypcja protokołu sporządzonego za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest dokumentem urzędowym i nie stanowi podstawy ustaleń dotyczących przebiegu posiedzenia.

2. Jeżeli protokół sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie pozwala w części obejmującej czynność dowodową na ustalenie jej treści, sąd powtarza w odpowiednim zakresie tę czynność (art. 241 k.p.c.).

3. Podnosząc w apelacji zarzut błędnej oceny dowodu (art. 233 § 1 k.p.c.), skarżący nie musi wskazywać konkretnego fragmentu zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku utrwalającego przeprowadzenie tego dowodu.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 102/15

Zarzut posiadacza urządzeń przesyłowych

​W sprawie z wniosku właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu sąd może rozpoznać zarzut posiadacza urządzeń przesyłowych, że służebność została nabyta przez zasiedzenie przez jego poprzednika prawnego, niebiorącego udziału w sprawie.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 101/15

Dopuszczalność skargi kasacyjnej wniesionej przez twórcę wynalazku o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku

W sprawie z powództwa twórcy wynalazku o wynagrodzenie za korzystanie z jego wynalazku o dopuszczalności skargi kasacyjnej decyduje wartość przedmiotu zaskarżenia przewidziana dla spraw z zakresu prawa pracy (art. 398[2] § 1 k.p.c. w związku z art. 294 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.).

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt III PZP 8/15
Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.