Home » 2016 » Luty

Monthly Archives: Luty 2016

Dopuszczalność skargi do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej

​Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP 111/15

Zgoda inwestora wyrażona w sposób dorozumiany

1. Skuteczność wyrażonej w sposób dorozumiany (art. 60 k.c.) zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest uzależniona od zapewnienia mu możliwości zapoznania się z postanowieniami tej umowy, które wyznaczają zakres jego odpowiedzialności przewidzianej w art. 647[1] § 5 k.c.

2. Podstawę prawną oceny żądań podwykonawcy kierowanych przeciwko inwestorowi wyznaczają przytoczone przez powoda okoliczności faktyczne. Jeżeli powód  wskazał podstawę prawną roszczenia, sąd przewidując możliwość orzeczenia na innej podstawie powinien uprzedzić o tym strony.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP 108/15

Żądanie przez wierzyciela sumy potrzebnej do wykonania czynności na koszt dłużnika

​Wierzyciel, który w postępowaniu sądowym otrzymał upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika (art. 480 § 1 k.c.), może – na podstawie art. 1049 § 1 zd. drugie k.p.c. – żądać przyznania mu przez sąd sumy potrzebnej do wykonania tej czynności.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. akt III CZP 106/15

Początek biegu terminu zaskarżenia wskazanego w art. 534 kc

Po uznaniu przez sąd bezskuteczności czynności prawnej dłużnika z osobą trzecią z powodu pokrzywdzenia wierzyciela, termin do wystąpienia z żądaniem uznania bezskuteczności czynności rozporządzającej korzyścią między osobą trzecią, a osobą czwartą (art. 534 k.c.) liczy się od daty jej dokonania.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2016 r., sygn. akt III CZP 99/15