Home » 2015 » Listopad

Monthly Archives: Listopad 2015

Odstąpienie od umowy wzajemnej

​Dopuszczalne jest odstąpienie od umowy wzajemnej ze względu na zwłokę ze spełnieniem części świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie jednej ze stron jest niepodzielne (art. 491 § 1 k.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt III CZP 83/15

Dopuszczalne zażalenie komornika na postanowienie w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej

Komornikowi przysługuje zażalenie na postanowienie Sądu pierwszej instancji w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji ( jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt III CZP 79/15

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 252 § 1 k.s.h.) wytoczonej na podstawie art. 7 i 57 k.p.c. prokurator pozywa wyłącznie tę spółkę.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt III CZP 78/15

 

Wybudowanie urządzeń przesyłowych

Wybudowanie na cudzej nieruchomości urządzeń przesyłowych przez korzystające z nich przedsiębiorstwo po uzyskaniu decyzji wydawanych w procesie budowlanym nie rozstrzyga o możliwości zakwalifikowania posiadania nieruchomości, na której te urządzenia zostały posadowione, jako wykonywanego w dobrej wierze.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r., sygn. akt III CZP 76/15