Home » 2015 » Październik

Monthly Archives: Październik 2015

Wyższa stawka dla adwokata z urzedu przy sprawach o alimenty

​Jeżeli osoba zobowiązana do alimentów nie została obciążona obowiązkiem zwrotu kosztów, adwokatowi ustanowionemu z urzędu dla strony uprawnionej do alimentów przyznaje się od Skarbu Państwa wynagrodzenie ustalone na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 461 ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt III CZP 68/15

 

10-letni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.

Do przedawnienia  roszczenia o opłatę za studia określoną w umowie  zawartej na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 października 2009 roku ( Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365), w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2014 , poz. 1198), miał zastosowanie dziesięcioletni termin przewidziany w art. 118 k.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt III CZP 67/15

Niedopuszczalność drogi sądowej w sprawie powództwa spółdzielni mieszkaniowej o zasądzenie opłaty za udzielenie informacji komornikowi

​Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu na podstawie art. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 790) informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt III CZP 66/15.

Podstawa wynagrodzenia za opinię sporządzoną na zlecenie sądu przez instytut naukowy

Podstawą wynagrodzenia przyznanego za opinię sporządzoną na zlecenie sądu przez instytut naukowy są stawki stosowane w tym instytucie. Sąd ustala ostateczną wysokość wynagrodzenia stosując odpowiednio art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1025 ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2015 r., sygn. akt III CZP 59/15