Home » 2015 » Wrzesień

Monthly Archives: Wrzesień 2015

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

W dniu 09.09.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę o treści:

​Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem w rozumieniu art. 24 w związku z art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, ze zm.) w związku z art. 22 (1) k.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt III SZP 2/15

Postępowanie grupowe a zarzut przedawnienia

Sąd Najwyższy podjął uchwałę:

​W postępowaniu grupowym o ustalenie odpowiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz.U. Lesotho z 2010 r., Nr 7, poz. 44) sąd bada zarzut przedawnienia roszczenia pieniężnego, jeżeli dotyczy on wszystkich członków grupy i oparty jest na jednakowych okolicznościach odnoszących się do nich wszystkich.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r., sygn. akt III CZP 51/15

Uznanie czynności prawnej upadłego za bezskuteczną

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16.09.2015 r. wskazał, że:

​W razie uchylenia układu i otwarcia przez sąd zakończonego postępowania upadłościowego, syndyk może żądać  uznania czynności prawnej upadłego za bezskuteczną w terminie dwóch lat od dnia otwarcia postępowania upadłościowego, chyba że na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego uprawnienie to wygasło wcześniej (art. 132 ust. 3 w związku z art. 304 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 233, ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r., sygn. akt III CZP 48/15

Przysposobienie a ograniczenie zarządu majątkiem małoletniego

W dniu 16.09.2015 r. Sąd Najwyższy w uchwale przyjął, że:

Niedopuszczalne jest orzeczenie przysposobienia z jednoczesnym ograniczeniem zarządu majątkiem małoletniego przez ustanowienie kuratora do zarządu tym majątkiem.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2015 r., sygn. akt III CZP 47/15