Home » 2015 » Lipiec

Monthly Archives: Lipiec 2015

Ogłoszenie wyroku z naruszeniem przepisów o odroczeniu terminu publikacji orzeczenia a dopuszczalność apelacji

Ogłoszenie wyroku przez sąd pierwszej instancji z naruszeniem art. 326 § 1 zdanie drugie k.p.c. nie wpływa na dopuszczalność apelacji.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt III CZP 44/15

Właściwość sądu okręgowego

Sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę wyrządzoną naruszeniem dóbr osobistych przez opublikowanie materiału prasowego należą do właściwości sądu okręgowego (art. 17 pkt 3 k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt III CZP 36/15

Przy współuczestnictwie formalnym pełnomocnik otrzyma wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku do każdego współuczestnika

W razie współuczestnictwa formalnego (art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c.), do niezbędnych kosztów procesu poniesionych przez współuczestników reprezentowanych przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym zalicza się jego wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku do każdego współuczestnika. Sąd powinien jednak obniżyć to wynagrodzenie, jeżeli przemawia za tym nakład pracy pełnomocnika, podjęte przez niego czynności oraz charakter sprawy (art. 109 § 2 k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt III CZP 29/15

Brak odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawcy na podstawie art. 647[1] § 5

W dniu 10.07.2015 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, stwierdzając, iż w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647[1] § 5 k.c.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt III CZP 45/15