Home » 2015 » Kwiecień

Monthly Archives: Kwiecień 2015

Mieszkanie lokatorskie wykupione na własność należy tylko do tego małżonka, któremu przysługiwało ono przed zawarciem małżeństwa

Sąd Najwyższy w dniu 22.04.2015 r. podjął uchwałę, w której stwierdził, iż:

​Prawo odrębnej własności lokalu nabyte na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 201, poz. 1180) przez pozostającego w małżeńskiej wspólności ustawowej członka spółdzielni, któremu przysługiwało stanowiące jego majątek osobisty spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, należy do majątku osobistego tego członka (art. 33 pkt 10 k.r.o.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r., sygn. akt III CZP 13/15

Możliwa egzekucja z udziału małżonka we własności nieruchomości

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, wedle której wierzyciel jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej może prowadzić egzekucję z udziału tego małżonka we własności nieruchomości wchodzącej poprzednio w skład majątku wspólnego.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt III CZP 9/15

 

Bankowy tytuł egzekucyjny sprzeczny z konstytucyjną zasadą równości

W dniu 14.04.2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o bankowym tytule egzekucyjnym są niezgodne z konstytucją. Niekonstytucyjne okazały się art 96 ust. 1 i 97 ust. 1 Prawa bankowego.

W ocenie Trybunału bankowy tytuł wykonawczy stawia bank na pozycji sędziego we własnej sprawie, podczas gdy bank i klient powinni być równymi stronami stosunku prawnego. Pozycję dłużnika przy wystawianiu BTE TK określił jako bardzo słabą, bo przepisy prawa nie nakazują nawet bankowi powiadamiania klienta, że wystąpiono do sądu. Ponadto bank uzyskuje tytuł egzekucyjny z pominięciem merytorycznego rozpoznania sprawy. Bank nie musi nawet uprzedzić dłużnika, że występuje o taką klauzulę do sądu. Taki obowiązek nie wynika z żadnych przepisów prawnych. Dłużnik banku nie bierze udziału w postępowaniu klauzulowym, który tylko bada wniosek banku od strony formalnej – uznał Trybunał.

Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującej do dnia 01.08.2016 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12

Opłatę od apelacji można uiścić na rachunek sądu I lub II instancji

Sądem właściwym do uiszczenia opłaty od apelacji – co wynika z art. 369 i art. 373 k.p.c. – jest sąd, który rozpoznał sprawę w pierwszej instancji, bądź sąd drugiej instancji uprawniony do rozpoznania apelacji.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r., sygn. akt I CZ 118/14